В какво вярваме?

Библията

Библията е боговдъхновеното Божие слово, откровението на Бог към човечеството. 
Библията е истината! 
2Тим 3:15-17, Йоан 17:17, Евр 4:12

Бог

Бог е един Бог в три лица.
Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. 
Бог е творецът на вечността. Той е всеприсъстващ, самосъществуващ, творец на видимото и невидимото. 
Бог е любов! 
Второз 6:4

Човекът

Човекът бе създаден по Божий образ и подобие. Дух, душа и тяло. 
Духът, кореспондира с Бог Отец. Душата, кореспондира със Святия Дух, а тялото кореспондира с Исус Христос. 
Човекът бе измамен и избра да не се покори на Бога, поради което прие греховна природа. 
Единственото спасение, е чрез вяра в Исус Христос. 
Бит 1:26-30.

Спасение

Бог изработи спасение за човечеството, чрез своя единороден син Исус Христос и чрез освещението на Святия Дух, което се осъществява, чрез участие в църквата Христова на земята. 
Божията благодат в лицето Исус Христово осигури спасение за всеки един, чрез вяра в Него. 
Тит 2:11, 3:5-7; Деян 4:12; Йоан3:16

Църквата

Църквата не е сграда, а е съвкупност от повярвалите в Исус Христос. 
Святия Дух обитава в нея. Тя е тялото, на което глава е Христос. 
Тя е стълб и подпорка на истината. Тя е растяща, изпълнена с цялата Божия пълнота. 
Еф 1:22-23, Кол 1:18, 2:19

Небето и вечността 

Твоят свободен избор, да приемеш Исус Христос за твой Господ и Спасител, определя къде ще прекараш вечността. 
Повярвалите в Него, ще бъдат завинаги в Неговото присъствие. Те стават наследници на Бога и сънаследници с Христос, на цялото Небесно царство. 
Бог ни е приготвил прославено тяло, в което ще живеем през вечността. 
Бог е обещал ново небе и нова земя, в която да живее правда. 
Йоан 5:24, 1Сол 4:14-18, 1Кор 51-57

Дявола, Ада и Огненото езеро

Твоят свободен избор, да не приемеш Исус Христос за твой Господ и Спасител, ще определи мястото ти в Ада. 
Адът е реално място. Библията го описва като ужасно място на наказание. 
Дяволът и неговите ангели, Звярът и Лъжепророкът и всеки, на когото името не се намери записано в Книгата на живота, ще бъде хвърлен в Огненото езеро, което гори в огън и жупел за вечни векове. Това е втората смърт. 
Йоан 3:18-19, Марк 9:46, Мат 13:49-50

Нашият призив

Ние сме призвани да поучаваме тялото Христово, Църквата в следните доктрини. 
Вяра, правда, благодат и слава. 
Чрез тях новородения християнин се изпълва с пълнотата на Христос, израства в познаването на Бог и развива дарбите и призива, които Господ е заложил в сърцето му, придобива сила да преодолява житейските предизвикателства и става фактор на промяна и светлина в този свят. 
Рим 5:1-2, Еф 4:11-13

Символ на Вярата

Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.
И в един Господ Исус Христос, Единородния Божий Син. 
Който бе зачнат от Святия Дух, роден от дева Мария, разпнат за нас при Пилат Понтийски, умря, и бе погребан, възкръсна в третия ден, според Писанията, възлезе на небесата и седна отдясно на Отца.
Който ще дойде пак във слава да съди живите и мъртвите и царството Му не ще има край.
И в Святия Дух, Святата вселенска църква, общението на светиите,
прощението на греховете, възкресението от мъртвите и във вечния живот. Амин!